Rt Ts Bieten 3 S

Het productieproces: van biet naar suiker

De Tiense Suikerraffinaderij en de Belgische suikerbiet: een succeshuwelijkdat al decennia standhoudt. Het grootste deel van de suiker die we produceren,halen we uit lokale suikerbieten. Op deze pagina kom je te weten op welke manier we van biet naar suiker gaan.

Lees verder
  Bietenveld
Rt Ts Rooien Van Bieten 2 S

Het rooien van de bieten

De bieten worden mechanisch gerooid. De bladeren dienen alsveevoeder, de wortels worden geladen en naar onze suikerfabriek vervoerd.Daar worden ze gewo­gen en wordt er een staal genomen om het suikergehalte te bepalen. Tegelijkertijd weegt menook het tarra, of het gewicht van de grond die nog aan de bieten kleeft.

Om deze grond te verwijderen, worden de bieten in een enorme wastrommel gestuwd, waar ze gewassen worden met water onder zeer hoge druk. De bieten worden nadien in zeer kleine stukjes geraspt (snijdsels). De werkelijke suiker-extractie kan nu beginnen.

  Rooien van bieten
Tiense 7

Diffusie

Wanneer de snijdsels in warm water worden ondergedompeld, lost de suiker in de cellen van het bietenvlees vanzelf op in het water. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, investeerde Tiense Suiker in 2023 in een nieuwe diffusietoren.

De snijdsels worden naar de toren gepompt en ondergedompeld in warm water. De snijdsels zitten ongeveer 2 uur in de diffusietoren, op een temperatuur van 72°C. De suiker van de snijdsels komt in dit proces vrij en vermengt zich in het water. Uit dit proces ontstaan twee producten: de pulp en het suikersap.

  De T.S. Continu Diffusor
Rt Ts Kalking Verdamping S

Kalking, carbonatie, filtratie en verdamping

De uitlogingsvloeistof bevat naast suiker nog heel wat onzuiverheden. Omdeze te verwijderen, gebruiken we kalk en koolzuurgas:

  • de gebluste kalk (Ca(OH)2) doet de onzuiverheden neerslaan,
  • het koolzuurgas (CO2) verbindt zich met de kalk om calciumcarbonaat te vormen. Dit laatste fixeert de onzuiverheden en doet ze bezinken.

Het calciumcarbonaat wordt samen met de onzuiverheden weg gefilterd. Zo bekomen we een totaal doorzichtige vloeistof die 12 à 13% suiker bevat.

Verdamping

Om de suikerconcentratie te verhogen, wordt het sap ingedampt.De verdampingsinstallatie bestaat uit een reeks hoge kolommen die metelkaar verbonden zijn.

De eerste kolom wordt verwarmd met verse stoom onder hoge druk(2 - 3 kg/cm2). Voor de verwarming van de tweede kolom wordt,onder een lagere druk, de stoom gebruikt die afkomstig is van de verdamping vanhet water in de eerste kolom.

De achtereenvolgende kolommen worden zo verder verwarmd met de stoom uit de voorgaande kolom, steeds onder een lagere druk, tot de 4de of 5de kolom, die onder vacuüm werkt.

  Kalking, carbonatie, filtratie en verdamping
Rt Ts Kristallisatie 2 S

Kristallisatie

Het suikergehalte in de stroop is al heel wat hoger maar nog niet genoeg. Deverdamping van de stroop wordt verdergezet in de kookapparatuur, onder vacuüm. Zoontstaat een oververzadiging die de vorming van suikerkristallen veroorzaakt.We bekomen een halfvast mengsel van stroop en kristallen: de vulmassa.Deze gaat in centrifuges, waar de stroop en de suikerkristallengescheiden worden. Zo ontstaat ‘suiker van het eerste kooksel’.

De stroop wordt opgevangen en een tweede en derde maal gekookt engecentrifugeerd, wat ‘suiker van het tweede en derde kooksel’ oplevert. Deovergebleven stroop, de melasse, wordt gebruikt voor de bereiding vanalcohol, veevoeder, gist of citroenzuur.

De suikers van het tweede en derde kooksel worden opnieuw gesmolten en vermengd met de dikke stroop uit het indampingsproces. Daarna herbegint de behandeling om suiker van het eerste kooksel te bekomen. Na droging wordt deze suiker van het eerste kooksel onder de benaming ‘kristalsuiker’ gecommercialiseerd. ‘Geraffineerdesuikers van prima kwaliteit worden eveneens op de markt gebracht. Door een groter aantal kooksels en de ontkleuring van de tussenproducten wordt een minder gekleurd en zuiverder sap verkre­gen. Hiermee kunnen suikers van superieure kwaliteit geproduceerd worden. Deze zijn voornamelijk bestemd voor de fabricatie van specialiteiten, zoals Harde Klontjes, Zeer Fijne Suiker,...

  Kristallisatie
HK3

Vlog: hoe worden de Harde Klontjes gemaakt?

Het meest bekende product van de Tiense Suikerraffinaderij is wellicht het Harde Klontje. Elke Belg is er vertrouwd mee. Elk jaar worden er meer dan twee miljard geproduceerd. Maar hoe worden Harde Klontjes nu gemaakt? Kelly doet het even uit de doeken.

  Harde Klontjes
Rt Ts Verpakken Stockeren S

Verpakken en stockeren

De suikerproductie is dan wel seizoensgebonden, er wordt suiker hetganse jaar door gebruikt. We moeten dus heel wat suiker een bepaalde tijd opslaan in silo’s. Dit zijn grote waterdi­chte metalen kuipen die licht wordenverwarmd en voorzien zijn van airconditioning zodat de suiker droogen zuiver blijft. Bovendien hebben deze silo’s een verhoogde beveiligingtegen ontploffingsgevaar.

Vanuit de silo’s wordt de suiker hetzij rechtstreeks in bulk, hetzij via de verpakkingafdelingen geleidelijk verdeeld. Dit alles gebeurt volautomatisch, zodat vervuiling van de suiker uitgesloten is.

  Verpakken en stockeren