Waarden en principes van goed bestuur

I. Het respecteren van de principes en de in de zakenwereld van toepassing zijnde waarden als basis voor acties

Südzucker streeft naar succes en het zich te onderscheiden van de concurrentie door innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid met in acht name van de verplichtingen eigen aan de onderneming en deze die door de wet opgelegd worden aan het geheel van de economische operatoren.

 

In april 2009 adopteert de Vorstand van Südzucker een reeks Principes van Goed Bestuur die vanaf dat ogenblik als leidraad moeten dienen. Deze principes leggen de nadruk op hoofdpunten die zeer belangrijk zijn voor de praktijk van elke dag.

 

II. Principes

Südzucker past de in voege zijnde wetten en reglementen toe en verwacht dezelfde houding van haar personeel en zakenpartners. De hiernavolgende principes vertolken de buitengewoon pertinente eisen in de praktijk.

 

 1. Rechtvaardigheid wat de concurrentie betreft

  Südzucker neemt zonder voorbehoud deel aan de regels van de concurrentie door gebruik te maken van rechtvaardige middelen en door er in het bijzonder over te waken dat het concurrentierecht strikt nageleefd wordt.

 2. Zakelijke integriteit

  Corruptie wordt op geen enkele manier geduld. Geschenken of uitnodigingen van verkopers of leveranciers van diensten dienen in verhouding te zijn met de commerciële relatie. Zulke voordelen dienen door de rechtstreekse overste van de werknemer expliciet goedgekeurd te worden. Deze regels zijn van toepassing voor alle werknemers die belast zijn met beslissingen in verband met aankoop en bevoorrading. Dezelfde principes gelden omgekeerd voor alle werknemers van de verkoopsdepartementen in hun relaties met de klanten.

 3. Duurzaamheidsprincipes

  Südzucker is zich bewust van haar verantwoordelijkheid in verband met de bescherming van het milieu alsook de gezondheid en de veiligheid van de personen zowel binnen als buiten de vennootschap.

 4. Respect voor de toe te passen wetgeving in de suiker- en de landbouwsector

  Iedere nationale of internationale wetgeving toepasselijk op de suikersector (meer bepaald deze in verband met de reglementering van de markten en de voeding) dient strikt nageleefd te worden.

 5. Bescherming van de gelijkheid qua kansen bij het verhandelen van effecten

  Iedere werknemer wordt eraan gehouden de confidentialiteit met betrekking tot interne informatie te bewaren die de beursgang zou kunnen beïnvloeden.

 6. Correcte documentatie en registratie van documenten

  In het kader van een intern controlesysteem dienen de commerciële processen op gepaste wijze gedocumenteerd te worden.
  Controles dienen erop toe te zien dat de informatie van boekhoudkundige aard op een volledige en correcte wijze geregistreerd wordt.

 7. Correcte en transparante financiële rapportering

  Om alle partijen van een gelijke behandeling te verzekeren, verplicht Südzucker zich ertoe een open en transparante financiële rapportering te verrichten door toepassing van de internationale boekhoudkundige normen.

 8. Billijke en respectvolle arbeidsvoorwaarden

  Iedere werknemer dient zijn collega’s alsook derden met vriendelijkheid, objectiviteit, billijkheid en respect te behandelen. Geen enkele discriminatie van welke aard ook wordt geduld.

 9. Bescherming van ons voordeel wat betreft kennis en respect voor de eigendomsrechten van derden

  Industriële geheimen mogen niet aan derden overgemaakt of publiek gemaakt worden. De industriële eigendomsrechten van derden dienen eveneens gerespecteerd te worden.

 10. Onderscheid tussen belangen van de onderneming en privébelangen

  Op ieder ogenblik wordt iedere werknemer eraan gehouden onderscheid te maken tussen zijn privébelangen en de belangen van de onderneming. Enkel objectieve criteria dienen eveneens toegepast te worden in geval van beslissingen op persoonlijk vlak of beslissingen betreffende de zakelijke contacten met derden.

 11. Coöperatieve houding ten opzichte van de publieke overheid

  Südzucker streeft naar een open en opbouwende relatie met de verantwoordelijke overheid. De gevraagde inlichtingen zullen volledig, duidelijk en coherent binnen de gevraagde termijn geleverd worden.

III. Uitvoering

 1. De onderneming verleent aan haar werknemers alle nodige informatiebronnen en alle raadgevingen om hen in staat te stellen de verschillende van toepassing zijnde wetten en reglementen te kunnen naleven.

 2. Iedere manager dient zijn respectievelijk competentiedomein zo te organiseren dat de Principes van Goed Bestuur, alle andere regels en de van toepassing zijnde wetgeving gerespecteerd worden.

 3. De Compliance Officer en de Compliance Managers in hun respectievelijke functies waken over de bescherming van de informatiestroom. Zij zijn meer bepaald verantwoordelijk voor de vorming en de onderzoeken met betrekking tot incidenten als gevolg van de niet-naleving van bovenstaande punten.

 4. Iedere werknemer is gehouden om elke schending van de Principes van Goed Bestuur te rapporteren aan de Compliance Officer, de Compliance Manager en aan de leden van de raad van bestuur.

 

De Algemene Aankoopvoorwaarden voor Goederen en Diensten vind je hier