Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Definities

  1. Voorwaarden slaat op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
  2. Verkoper staat voor Tiense Suikerraffinaderij, lid van de Südzucker Group zoals vermeld in de Verkoopovereenkomst.
  3. Koper staat voor de andere partij in een Verkoopovereenkomst naast de Verkoper.
  4. Goederen staat voor alle soorten producten die de Verkoper verkoopt, bijvoorbeeld suikers, zoetstoffen, ethanol, enz.
  5. Partijen staat voor de Koper en de Verkoper.
  6. Verkoopovereenkomst verwijst naar een individuele Verkoopovereenkomst voor een gespecificeerde variëteit, kwantiteit of verpakking van Suiker en/of andere goederen die afgesloten wordt tussen de Koper en de Verkoper.
  7. Schriftelijk staat voor communicatie aan de hand van een document ondertekend door beide partijen via brief, fax, e-mail of door andere middelen zoals door de Partijen overeengekomen. 

 2. Algemeen 

  1. De volgende Algemene Voorwaarden 
   1. gelden voor elke verkoop van goederen voor zover niets anders is overeengekomen in een verkoopovereenkomst afgesloten door beide partijen.
   2. zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst, met dien verstande dat de verkoopovereenkomst doorslaggevend is in geval van discrepantie.
   3. zijn automatisch geldig voor alle transacties na schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de bestelling, tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst.
   4. hebben voorrang op alle tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de koper, tenzij schriftelijk erkend en aanvaard door de verkoper voorafgaand aan de verkoop.
   5. gelden met name voor alle daaropvolgende transacties en nieuwe bestellingen, zelfs als hiernaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen ten overstaan van de koper, die ze al heeft erkend in het kader van de reeds bestaande zakelijke relatie.
  2. Voorstellen aan een ruimer klantenbestand en via informatiebronnen waarover die klanten beschikken, zijn uitsluitend een vrijblijvende uitnodiging om te bestellen. In dergelijke gevallen wordt verondersteld dat er een verkoopovereenkomst is gesloten op grond van een bevestiging van een bestelling of een levering na ontvangst van de bestelling.
  3. Beide partijen mogen de informatie die ze tijdens het zakendoen vernemen, niet bekendmaken. Ze moeten alle nodige en nuttige maatregelen nemen om een soortgelijke geheimhoudingsplicht op te leggen aan personen die namens hen optreden bij het uitvoeren van verkoopovereenkomsten. Wat de verkoper betreft, is de geheimhoudingsplicht niet van toepassing op informatie die hij deelt met bedrijven van de Südzucker Group in binnen- of buitenland. De verkoper heeft het recht alle gegevens op te slaan en te verwerken die hij nodig heeft om de wettelijk bepaalde contractuele verbintenissen na te komen.
  4. De algemene voorwaarden zijn definitief gewijzigd op het moment van opname in de verkoopovereenkomst.
  5. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn niet geldig tenzij ze opgenomen worden in een schriftelijk en door beide partijen ondertekend addendum. 
    
 3. Levertermijnen, vertraagde leveringen 

  1. De goederen worden verkocht in de variëteiten, hoeveelheden en verpakkingen  en volgens de leveringsvoorwaarden zoals bepaald in de betreffende  verkoopovereenkomst.
  2. De goederen worden geleverd volgens de Incoterms 2010® die de verkoper in de verkoopovereenkomst heeft opgenomen. Leveringsvoorwaarden die afwijken van de standaardprocedure zoals beschreven in de gekozen Incoterms moeten vermeld worden in de verkoopovereenkomst.
  3. Tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst moeten bulkgoederen bij call-offs geleverd worden.
  4. De verkoper is niet verplicht de calls te leveren onder het gespecificeerde en overeengekomen minimum.
  5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de verzekering voor het vervoer afgesloten door een van de partijen op grond van de Incoterms® 2010 die vermeld staan in de verkoopovereenkomst.
  6. Niettegenstaande het voorbehoud van eigendomsrecht van de verkoper, draagt de koper vanaf de levering het risico voor de goederen overeenkomstig de Incoterms® 2010 zoals bepaald in de verkoopovereenkomst. Ingeval de koper verantwoordelijk is voor de vertraging bij de levering van goederen wanneer goederen worden geleverd en aangeboden ter overname, gaat het risico van toevallige vernietiging of verval over op de koper ingeval van acceptatieverzuim.
  7. De verkoper mag een gelijkwaardig product leveren of vanuit een andere plaats van herkomst leveren indien de herkomst niet gespecificeerd staat in de verkoopovereenkomst, zolang het gaat om een product met een gelijkwaardige specificatie en kwaliteit.
  8. De koper heeft het recht om een schadevergoeding te eisen overeenkomstig hoofdstuk VI indien de verkoper in gebreke blijft met de levering en verantwoordelijk is voor de omstandigheden die de vertraagde levering veroorzaken. Het recht van de koper om zich in dat geval terug te trekken is onderworpen aan de wettelijke bepalingen. Tenzij de zaak een uitzondering vormt volgens de wet, moet de koper de verkoper eerst een passende uitvoeringstermijn gunnen.
  9. Op verzoek moet de koper de verkoper binnen een redelijke termijn meedelen of hij de verkoopovereenkomst wenst uit te voeren, andere rechten eist of zijn herroepingsrecht wil uitoefenen.
    
 4. Overmacht 

  1. Noch de koper noch de verkoper is aansprakelijk voor het niet uitvoeren of slecht uitvoeren van de verkoopovereenkomst indien dat te wijten is aan onvermijdelijke of onvoorzienbare gebeurtenissen waarop de betrokken partij geen vat heeft en die onmogelijk te vermijden waren ondanks passende maatregelen (overmacht).
  2. Een economische vertraging, een ineenstorting van de suikermarkt, veranderingen van de algemene zakelijke context of andere vergelijkbare zakelijke gebeurtenissen worden niet beschouwd als overmacht.
  3. De betrokken partij moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte brengen en alles in het werk stellen om de duur en de negatieve impact van overmacht zo veel mogelijk te beperken.
  4. De overeengekomen leveringstermijn of levertijd wordt verhoudingsgewijs verlengd als hij niet kan worden nageleefd door overmacht, arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen waarop de verkoper geen vat heeft. Duurt de belemmering langer dan 30 dagen, dan heeft elke partij het recht zich terug te trekken uit de verkoopovereenkomst.
    
 5.  Aansprakelijkheid voor gebreken, Verjaringstermijn

  1. Tenzij anders vermeld in de verkoopovereenkomst, gebeurt de aanvaarding volgens de termijn van de gekozen Incoterms® 2010.
  2. Indien de koper de aangekochte goederen niet aanvaardt binnen de overeengekomen periode of leveringstermijn, dan heeft de verkoper het recht de goederen op te slaan voor rekening en risico van de koper, of zich na het verstrijken van een redelijke extra termijn terug te trekken uit de overeenkomst en/of schadevergoeding te eisen in plaats van de prestaties. De koper is niet aansprakelijk voor de schade als hij kan bewijzen dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging in de aanvaarding van de goederen.
  3. Het aantal en de staat van de goederen moeten na levering onmiddellijk gecontroleerd worden. Kosten en risico’s die verband houden met de controle van de goederen zijn voor rekening van de koper. Kwantitatieve verschillen en materiële gebreken moet onverwijld  en schriftelijk gemeld worden binnen 10 dagen na vaststelling, alsook om het even welke andere klachten. Dit geldt in het bijzonder voor korte leveringen en gebreken die veroorzaakt worden door de behandeling van goederen die niet voldoen aan de specificaties.
  4. De koper is als enige verantwoordelijk voor de goedkeuring van de goederen door de officiële instantie voor de voedselveiligheid in het land van bestemming. In geval van klachten moet de koper details geven en moeten de goederen toegankelijk zijn voor controle op verzoek van de verkoper. De verkoper moet de koper schriftelijk in kennis stellen van zijn standpunt.
  5. De verkoper is gehouden tot latere uitvoering van de overeenkomst indien er gebreken zijn. De koper moet de verkoper voldoende tijd gunnen om dat te doen, tenzij dat overbodig is in dat individuele geval op grond van uitzonderlijke en wettelijk bepaalde redenen.
  6. Mislukt de latere uitvoering van de overeenkomst of heeft de verkoper de latere uitvoering ten onrechte geweigerd, dan heeft de koper het recht zich terug te trekken of korting te vragen als aan de wettelijke vereisten is voldaan. Onbeduidende gebreken geven de koper niet het recht om zich terug te trekken, hij heeft enkel het recht een korting te eisen.
  7. De eis tot schadevergoeding door de koper op grond van gebreken wordt behandeld in hoofdstuk VI.
  8. De vorderingen van de koper op grond van gebreken verjaren één jaar na aanvang van de wettelijke verjaringstermijn, tenzij de vordering gebaseerd is op opzettelijk gedrag van de verkoper, niet-naleving van uitdrukkelijk gegarandeerde eigenschappen op grond van § 443 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) of indien gebreken kwaadwillig verborgen werden.
  9. Indien de goederen worden aangekocht door de consument overeenkomstig § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), dan kan de koper in geval van gebreken zijn wettelijk verhaalrecht voor de aankoop van consumptiegoederen onverkort uitoefenen en de verjaringstermijnen voor de vordering van schadevergoedingen op grond van §§ 478, 479 BGB laten gelden.

 6. Andere aansprakelijkheid 

  1. De verkoper is aansprakelijk voor schade, ongeacht de wetgeving ter zake, voor gebreken die kwaadwillig werden verborgen of voor het niet-voorkomen van gebreken waarvoor de verkoper zich garant stelde, evenals in gevallen van opzet, grove nalatigheid of het in gevaar brengen van lijf, leden en gezondheid. In geval van licht verzuim zal de verkoper slechts aansprakelijk zijn voor voorzienbare schade.
  2. De beperking van de aansprakelijkheid is evenmin van toepassing in gevallen van strikte aansprakelijkheid op grond van de Duitse aansprakelijkheidswet (“Produkthaftungsgesetz”) en bij persoonlijke letsels. De genoemde beperking van aansprakelijkheid is verder niet van toepassing in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, indien dat voor de koper resulteert in een schade waardoor hij substantieel beroofd wordt van dat waar hij recht op heeft op basis van de verkoopovereenkomst. In geval van licht verzuim aan de contractuele verplichtingen is de verkoper enkel aansprakelijk voor de voorzienbare schade. 

 7. Verpakking

  1. Verpakking die behoort tot de koper wordt geacht geschikt te zijn en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake levensmiddelenhygiëne.
  2. De verkoper mag de levering of afhaling van de goederen door de transporteur aangesteld door de koper weigeren, indien laatstgenoemde geen attest of document kan voorleggen waaruit blijkt dat de gebruikte transportmiddelen voldoen aan de technische en hygiënische voorwaarden die van toepassing zijn voor het vervoer van voedingsproducten.
  3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn pallets, vaten en andere verpakkingen in het algemeen inbegrepen in de verkoop, uitgezonderd zeecontainers, europallets en Düsseldorfer pallets.

 8. Eigendomsvoorbehoud 

  1. De goederen worden verkocht onder voorbehoud van eigendomsrecht van de verkoper en ze blijven eigendom van de verkoper tot de factuur volledig betaald is (inclusief bijkomende kosten), ook al zijn ze reeds geleverd aan de koper.
  2. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper het recht om de waarde op te eisen van de goederen die in het bezit zijn van de latere verkrijger. In dergelijke gevallen gaat het voorbehoud van eigendom over op de wederverkoopprijs aan de verkoper. Doorverkoop is enkel mogelijk wanneer de voorwaarde vermeld in de vorige zin is gewaarborgd. De koper is bevoegd om vorderingen van de latere verkrijger te innen. De verkoper int de vordering niet zelf, tenzij de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt. Op verzoek moet de koper de verkoper inlichten over de partijen die aansprakelijk zijn voor de overgedragen vorderingen.
  3. Wanneer de goederen verwerkt worden door de koper samen met andere goederen die niet de eigendom zijn van de verkoper, komt de mede-eigendom van het nieuwe product toe aan de verkoper, in verhouding tot de waarde van de goederen die op het tijdstip van verwerking onder het voorbehoud van eigendom vallen. Het nieuwe product dat door het verwerkingsproces ontstaat, valt onder dezelfde voorwaarden als de goederen die onder het voorbehoud van eigendom vallen. Het genoemde nieuwe product wordt beschouwd als onderworpen aan het voorbehoud van eigendom overeenkomstig de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden.
  4. Verkoopt de koper goederen die onder het voorbehoud van eigendom vallen, samen met andere goederen waarvan de verkoper niet de eigenaar is en die al of niet verwerkt zijn, dan wordt de vordering op de verkoopprijs enkel toegewezen ten belope van het bedrag van de waarde van de goederen die onder het voorbehoud van eigendom vallen op grond van de overeenkomst afgesloten met de klant van de koper.
  5. Eigendomsvoorbehoud overeenkomstig voornoemde bepalingen geldt eveneens ingeval individuele vorderingen in hoofde van de verkoper toegevoegd worden aan een lopende rekening en de balans in evenwicht en geaccepteerd is.
  6. De verkoper verbindt zich ertoe – naar eigen goeddunken – de bijbehorende zekerheden vrij te geven krachtens voornoemde bepalingen voor zover hun waarde 20 % hoger ligt dan de waarde van de te waarborgen vorderingen.
  7. De koper verbindt zich ertoe de verkoper onverwijld in kennis te stellen van enige bezwaring van de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen als gevolg van rechten van derde partijen. De koper moet de verkoper – op diens verzoek – helpen om maatregelen te nemen die nodig zijn om het eigendomsrecht van de verkoper op de goederen te beschermen. 
    
 9. Betaling

  1. De vermelde prijzen zijn nettoprijzen. Ze zijn onderworpen aan het btw-tarief dat geldt op het moment dat de verkoopfactuur wordt uitgeschreven.
  2. Het gewicht dat de verkoper registreert, wordt in aanmerking genomen bij de facturatie.
  3. Behoudens afzonderlijk overeengekomen betalingsvoorwaarden moet een factuur betaald worden binnen 10 dagen na factuurdatum (tijdstip van verzending) via bankoverschrijving op de rekening van de verkoper. Is een dergelijke betaling technisch onmogelijk, dan mag de factuur zonder aftrek betaald worden met een cheque. De definitieve datum is de datum waarop het geld op de bankrekening van de verkoper wordt bijgeschreven.
  4. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen bankkosten. Kosten en prijzen uitgedrukt in een andere munteenheid dan de euro kunnen verschillen door schommelingen in de wisselkoers tussen de datum waarop de goederen worden besteld en de uiteindelijke factuurdatum, tenzij er in de verkoopovereenkomst een munteenheid of een valutaomrekening werd vastgelegd.
  5. Valt de betalingsdatum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de eerstvolgende werkdag beschouwd.
  6. De verkoper heeft recht op een vertragingsrente op achterstallige betalingen die gelijk is aan de officiële variabele rente (REFI) van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 8 punten ten opzichte van de respectieve basisrente op leningen. De verkoper behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen voor achterstallige betalingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
  7. Kortingen zijn enkel mogelijk wanneer de overeenkomstige bedragen integraal betaald werden aan de verkoper.
  8. De koper heeft het recht om enkel die vorderingen in te houden of te verrekenen die onbetwist zijn en erkend door de verkoper, ontvankelijk zijn voor de rechtbank of erkend worden door een wettelijk bindend en niet-aanvechtbaar vonnis.
  9. Indien in geval van belastingvrije leveringen in de Europese Unie op verzoek van de koper de factuur van de verkoper opgesteld wordt als een intracommunautaire levering vrijgesteld van btw (volgens art. 138 EU-richtlijn 2006/12), dan is de koper verplicht de verkoper binnen 3 weken na overname van de goederen te bevestigen op welke dag, maand en plaats de goederen werden overgedragen aan een ander grondgebied binnen de Europese Unie. De bevestiging moet gebeuren aan de hand van een specifiek formulier (“Gelangensbestätigung”), anders moet de verkoper de btw doorrekenen aan de koper.
    
 10. Rechtsgebied, Toepasselijk recht 

  1. In geval van een geschil is het bevoegde rechtsgebied Brussel, België. De verkoper kan ook naar eigen inzicht beslissen om juridische stappen te ondernemen tegen de koper in zijn eigen rechtsgebied.
  2. Tenzij anders overeengekomen wordt deze contractuele relatie geregeld door de wetten van België.

 

Download een elektronische versie (pdf)


Status: Herziening, oktober 2014